Общи условия

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Настоящите Общи условия регулират отношенията между Организатора (Уиймсс ООД) и Участниците във “Бизнес наградите на България”, наричани още EGO Awards.

Моля, запознайте се с тях внимателно, преди да се регистрирате. Те представляват съгласие между Вас и Организатора.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:

Награди: Бизнес наградите на България EGO Awards – онлайн награди за най-забележителните бизнес постижения на България.
Организатор: Уиймсс ООД
Участници: Всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, достъпна на Уебсайта.
Уебсайт: Уебсайтът на Наградите, който позволява на Участниците да получават актуална информация и да се регистрират онлайн.
Съдържание/Материали: Всяко съдържание, създадено, прикачено или добавено на Уебсайта и софтуера за онлайн гласуване, включително текст, видео, аудио материали, снимки, изображения, графики, линкове и други, които са достъпни през сайта и софтуера за онлайн гласуване.

РЕГИСТРАЦИЯ

С цел регистрация за Наградите, Участниците трябва да попълнят и изпратят онлайн форма за регистрация, която е достъпна на Уебсайта на Наградите.

Организаторът си запазва правото да не приема Участници, които са въвели грешна, фалшива или подвеждаща информация. Участниците, които системно въвеждат такава информация, ще бъдат изтрити от системата.

Цените за регистрация са ясно посочени на Уебсайта, както и на формата при регистрация.

Регистрацията се счита за валидна след потвърдено плащане.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Организаторът събира и съхранява данни на Участниците чрез регистрационната форма за участие в Наградите за целите на регистрацията и онлайн журирането.

Регистрирайки се за Наградите, Вие се съгласявате Организаторът (Уиймсс ООД) да съхранява Вашите лични данни, както и да предоставите коректна и вярна информация.

Организаторът стриктно се придържа към условията на GDPR регулациите, съхранявайки личните данни, предоставени от Участниците. Организаторът си запазва правото да използва тази информация, за да се свърже с Участниците във връзка с промоционални оферти и важна информация и новини относно Наградите.

Организаторът си запазва правото да използва част от информацията, подадена в регистрационната форма, във връзка със статистическа информация (анонимна), която да използва за съответното издание на Наградите с цел промоция.

Организаторът може да използва информацията с цел да Ви съдейства във връзка с регистрация, попълване и подаване на кандидатура. Използва информацията, за да комуникира с Участниците във връзка с информация и промоционални възможности за Наградите.

Организаторът не продава, залага или разменя при никакви обстоятелства получената информация с други страни.

Ако се включите в Наградите, абонирате се за бюлетин или се възползвате от други услуги, предлагани от Организатора, той си запазва правото да Ви изпраща информация с новини и специални оферти във връзка с Наградите. По всяко време можете да се откажете от това, като изпратите имейл на [email protected] или се отпишете от бутона Unsubscribe.

ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

Всички кандидатури, вкл. прикачената в тях информация, включително вотът и коментарите на журито, стават публични след официално обявяване на победителите.

Участниците за задължени да подават материали, чиито авторски права позволяват да бъдат публични.

Участниците носят отговорност върху всяко съдържание, прикачено към тяхната кандидатура и използвано за целите на Наградите. Организаторът няма никаква интелектуална собственост върху съдържанието, качено от Участниците.

Организаторът си запазва правото да премахва, без предупреждение, нелегално съдържание или такова със запазени права, които биха причинили проблем. Моля, имайте предвид, че Организаторът може да бъде задължен да разкрие самоличността на Участника, в случай на нарушени права.

Организаторът не надзирава съдържанието, прикачено от Участниците. Участниците се съгласяват да се въздържат от прикачване на невярна, подвеждаща, притеснителна, обиждаща, със сексуално съдържание или нелегално съдържание. Отговорност на Участника е да проследи интелектуалното право върху всичко прикачено.

Прикачвайки съдържание във връзка с Наградите, Участниците дават правото на Организатора да използва неограничено Съдържанието в контекста на Наградите, включително чрез имейли и други медийни канали и формати.

Кандидатурите не могат да бъдат променяни, щом веднъж е настъпил крайният срок за тяхното подаване.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

Веднъж, след като регистрацията е завършена, не са възможни никакви възстановявания на средства.

След като кандидатурата е завършена и подадена, Участникът не може да се откаже от участието й в Наградите.

Организаторът си запазва правото да отложи или прекрати Наградите. В такъв случай Организаторът трябва да даде ясна информация за всякакви промени, касаещи Наградите.

Всеки Участник, регистриран за EGO Awards, автоматично се регистрира и за бюлетина на наградите. Той може да се отпише по всяко време.

ПРОМЕНИ

В случай, че Организаторът трябва да промени, прекрати или слее категории, поради малко кандидатури или друг повод, който може да се отрази на процеса на оценяване, това трябва да се случи преди периода на гласуване и след като уведоми Участниците чрез имейл. Той е задължен да даде алтернатива и си запазва правото да не възстановява суми.
ЖУРИ
Строго е забранено Участниците да влияят или засягат журито преди по време и след Събитието. Такива случаи водят до дисквалификация, анулиране на вече присъдени награди, както и забрана за участие във всички следващи издания на Наградите.

За всеки отделен критерий журито дава оценка от 1 до 10. Всеки критерий има зададена процентуална тежест. Крайната оценка се формира на база гласа на журито и тежестта на всеки критерий.

Информацията за критерии и дати на журиране, са описани в Уебсайтът на Наградите.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

Организаторът не носи отговорност за косвени или последващи загуби, възникнали в резултат на участието на Участника в Наградите.

В случай на прекратяване на договора по различни причини, Организаторът не носи отговорност за каквито и да е причинени вреди или ползи, пропуснати от Участника или трети страни, възникнали в резултат на анулиране на регистрацията на Участника.

Организаторът не носи отговорност за възстановяване на вече изплатени суми от Участника в случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства, като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и други обстоятелства поради причини извън контрола на Организатора.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Организаторът си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува такива промени на Уебсайта.

Отношенията между Организатора и притежателя на регистрацията се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законодателството на Република България. Настоящите Общи условия се приемат с решение от 08.11.2021 г. на Управителния съвет на “Уиймсс” ООД, в качеството му на организатор на събитието, и влизат в сила от 08.11.2021 г.

Контакти: [email protected]
Дата на последна промяна: 08.11.2021 г.